Regulamin

Honey Madness Cup – międzynarodowy konkurs miodów pszczelich wyprodukowanych we własnych pasiekach

 

 § 1.

Organizatorem Konkursu Honey Madness Cup (zwanego dalej „HMC”) jest Kings of Mead oraz Ami Honey Sp. z o.o. (zwani dalej „Organizatorem”).

 

§ 2.

Konkurs jest przeznaczony dla pszczelarzy i właścicieli pasiek, którzy wytworzyli miody pszczele we własnych pasiekach. Spółdzielnie, korporacje oraz inne podmioty skupujące miód, są wykluczone z udziału w konkursie HMC.

 

§ 3.

HMC przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach

– Miody jednoodmianowe

– Miody wieloodmianowe (wielokwiatowe)

– Miody spadziowe

 

§ 4.

Każdy miodosytnik może wystawić́ do Konkursu maksymalnie 3 miody, niezależnie od kategorii.

 

§ 5.

Miody pszczele podczas HMC zostaną ocenione przez doświadczonych sommelierow miodów pszczelich zrzeszonych we włoskim „Albo Nazionale Degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele” stosując praktyki i system punktowy używany przez rzeczona organizacje. Każdy sędzia dokona analizy organoleptycznej próbki ocenianego miodu i przyzna odpowiedni wynik punktowy. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak ogólne uczucie przyjemności, wygląd, aromat, tekstura, smak oraz odczucie w ustach.

 

§ 6.

Medale zostaną̨ przyznane w każdej z kategorii dla wszystkich miodów spełniających poniższe kryteria

 

Złoty medal

Wynik punktowy pomiędzy 95,5 a 100

Srebrny medal

Wynik punktowy pomiędzy 80,5 a 95

Brązowy medal

Wynik punktowy pomiędzy 65 a 80

 

§ 7.

Zgłoszenie miodów do Konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://competitionbeverage.com/honey-madness-cup/ lub pod wskazanym linkiem oraz uiszczenie opłaty wpisowej, która wynosi 230PLN za każdy zgłoszony miód. Termin zgłaszania miodów upływa 22.12.2023. Po upływie terminu, zgłoszenia nie będą rejestrowane. 

 

§ 8.

Opłata za udział miodu w konkursie wynosi 230 PLN (lub 50 Euro). Powyższa opłata upoważnia do wysłania wyłącznie jednego miodu. W przypadku zgłoszenia większej ilości miodów, opłatę należy odpowiednio zwielokrotnić. Wpłaty należny dodać poprzez mechanizm opłat na stronie internetowej.

 

§ 9.

Po uiszczeniu opłaty zostanie wysłany do uczestnika e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału oraz adresem, na który należy dostarczyć miód do konkursu.

 

§ 10.

Pszczelarz jest zobowiązany dostarczyć́ miód do organizatora Konkursu w terminie do 29.12.2023r. w ilości minimum jeden pojemnik o wadze 50 gram lub większej.  Na pojemnikach należy umieścić́ za pomocą elastycznej gumki, poprawna etykietę̨. Etykiety należy pobrać i wydrukować. Link do pliku zawierającego etykiety będzie w treści emaila potwierdzającego poprawna rejestrację. Miody otrzymane po terminie 29.12.2023 nie będą brały udziału w konkursie, a opłata nie będzie zwracana.

Proszę o niepodawanie HMC jako kontaktu dla firm przewozowych. Zgłaszający jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania transportu i ponosi za to pełną odpowiedzialność.

 

§ 11.

Wszelkie próbki przesłane na Konkurs staja się własnością Organizatora i w żadnym wypadku nie będą zwracane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za próbki, które uległy zniszczeniu w trakcie transportu lub magazynowania oraz podczas samego Konkursu. Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich ewentualnych opłat celnych. W przypadku nieuregulowania tych opłat, Organizator nie będzie podejmował żadnych prób związanych z otrzymaniem przesyłki, a miód nie weźmie udziału w konkursie. Opłata wpisowa nie będzie zwracana. Zaleca się umieszczenie zarówno na pojemnikach jak i w listach przewozowych oświadczenia, iż wysłane miody stanowią darmowe próbki, nieprzeznaczone do sprzedaży.

 

§ 12.

Miody oceniane będą przez doświadczonych sommelierow miodów pszczelich, zrzeszonych w „Albo Nazionale Degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele”. Wyklucza się, by juror mógł oceniać własny wystawiony do Konkursu miód. Przewodniczącym Jury Honey Madness Cup jest Olga Gavrylik.

 

§ 13.

Informacja o wszystkich zwycięskich miodach z każdej kategorii zostanie ogłoszona publicznie na stronie https://honeymadnesscup.com/ oraz w innych mediach.

 

§ 14.

Pszczelarze zgłaszający miód do HMC wyrażają̨ zgodę̨ na opublikowanie swoich danych (imię i nazwisko, nazwa firmy) oraz danych miodu w informacjach dotyczących Konkursu, materiałach sponsorów Konkursu i fundatorów nagród oraz na wykorzystanie wizerunku do promocji Konkursu Honey Madness Cup przez organizatorów HMC.

 

§ 15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

Organizatorzy HMC: Kings of Mead, Ami Honey Sp. z o.o.

Współpraca: Olga Gavrylik,